Prestatieafspraken 2024-2028 ondertekend door Gemeente Bergen, Destion en Huurdersraad Destion

3 maanden geleden gepubliceerd

Op 18 maart zijn de prestatieafspraken 2024-2028 ondertekend door wethouder Claudia Ponjee (Gemeente Bergen), directeur-bestuurder Germa Knuver (Destion) en Jos Koenen (Huurdersraad Destion). Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de samenwerking voor de ontwikkeling en het beheer van de sociale huursector in de gemeente Bergen.

Samenwerking voor beter sociaal wonen

De Gemeente Bergen, Destion en Huurdersraad Destion zien elkaar als natuurlijke partners voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in de sociale huursector. Het ondertekenen van deze overeenkomst biedt kansen om initiatieven van alle partijen beter op elkaar af te stemmen. Zo kan er meer bereikt worden dan wanneer partijen individueel van elkaar handelen.

Gezamenlijke doelstellingen

De afspraken betreffen verschillende aspecten van het wonen, zoals de uitbreiding van de woningvoorraad, betaalbaarheid, wonen met zorg, huisvesten van specifieke doelgroepen, leefbaarheid en kwaliteit, en duurzaamheid. Alle partijen delen de verantwoordelijkheid om voldoende, betaalbare, passende en kwalitatief goede huisvesting te realiseren voor die bevolkingsgroepen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien.

Deze afspraken dienen ook om een evenwichtige vraag/aanbodverhouding op de woningmarkt te realiseren die aansluit bij de voorspelde demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. De invulling hiervan zal onder andere bestaan uit maatregelen in de bestaande woningvoorraad, zoals groot onderhoud, vernieuwing van bestaande gezinswoningen en de bouw van nieuwe levensloopbestendige woningen. De komende tijd zullen de partijen samenwerken aan een strategische woningportefeuille.